Klachtenregeling

We stellen het op prijs als u klachten bij ons meldt. Indien u bij de leerkracht naar uw mening te weinig gehoor vindt, kunt u de klacht met de directie bespreken. Mocht dat ook niet tot een oplossing leiden, dan kunt u de zaak voorleggen aan het bestuur.
Daarnaast kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen – of het nalaten daarvan – van het schoolbestuur, de directie en het personeel. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding en beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Met de klachtenregeling wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door op een zorgvuldige manier met klachten om te gaan. Deze klachten kunt u indienen bij de interne contactpersoon of de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of er echt aanleiding is tot het indienen van een klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie, waarbij hij/zij desgewenst bijstand verleent en begeleidt bij een verdere procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon indien noodzakelijk of wenselijk verwijzen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Daarnaast kan hij/zij gevraagd of ongevraagd advies geven over door het bevoegd gezag te nemen besluiten en eventueel ook aanwijzingen van klachten ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

Het bestuur van De Vier Windstreken heeft zich voor dit soort zaken aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze zorgt voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
telefoon 070 386 16 97
e-mail: info@gcbo.nl

Interne contactpersonen

Juf Martha Aben is de interne contactpersoon van school. Zij behandelt geen klachten, maar zij kan u vertellen wat u het beste kunt doen bij een klacht. U kunt contact opnemen via e-mail: martha.aben@d4w.nl

Indien u na bovenstaande weg uiteindelijk geen gehoor vindt, kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke deskundige buitenstaander. U kunt zich wenden tot:

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands-Midden, Secretariaat PZJ
tel. 088-308 33 42
e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl