Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over, adviseert over en stemt in met beleid en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR is een wettelijk orgaan binnen de school. Zij vertegenwoordigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR komt regelmatig bij elkaar. De MR van onze school wordt door 1 afgevaardigde vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting De Vier Windstreken. De GMR bespreekt voornamelijk bovenschoolse zaken die gelden voor alle scholen van de stichting. Jaarlijks worden o.a. de schoolgids, het vakantierooster en de formatie vastgesteld. Ook brengen de geledingen vanuit hun achterban punten in. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Elke geleding is op onze school vertegenwoordigd door 2 personen. 

Contact

U kunt de leden van de MR altijd aanspreken over allerlei zaken die de school aangaan. Of stuur de MR een mailtje. Het e-mailadres is: mr.pcb.meesterlalleman@d4w.nl