Vreedzame school

Goed Pedagogisch klimaat

Betrokken zijn bij elkaar, betekent interesse hebben in en oog hebben voor elkaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerkrachten, leerlingen en ouders bij ons op school op een respectvolle wijze met elkaar communiceren en samenwerken. Wij werken volgens het principe van “De Vreedzame School”.

We spreken elkaar open en eerlijk aan. Deze respectvolle houding uit zich ook hierin, dat iedereen zich aan gemaakte afspraken en regels houdt.Hoofdregel is dat we mét elkaar in plaats van óver elkaar spreken. We willen daarbij goed en actief naar elkaar luisteren. Op onze school zijn alle partijen gelijkwaardig. Door het voeren van ‘kindgesprekken’ en andere werkvormen gaan we dieper in op de drijfveren van kinderen. We weten wat kinderen nodig hebben, stimuleren hun nieuwsgierigheid en dagen hen uit.We creëren een saamhorigheidsgevoel, zorgen voor rust, regelmaat, duidelijkheid, veiligheid en geborgenheid. Hiermee bereiken we een goed welbevinden bij onze leerlingen.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Op schoolniveau streven wij daarbij naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. De eigen kracht van kinderen wordt hierbij benut.