Missie en visie

Missie

De PCB Meester Lalleman is een christelijke basisschool die samen met ouders en overige educatieve partners staat voor de opvoeding van en het onderwijs aan de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. De school creëert een veilige, uitdagende leer- en leefomgeving, waarbij ieders talent wordt erkend en waar je kunt groeien in wat je doet en in wie je bent. 

Onze school biedt een warm nest, waarin kinderen en hun welbevinden centraal staan. Samen werken en zorgen voor elkaar zijn uitgangspunten om een ieder in een respectvolle omgeving zijn talenten te laten ontplooien, om uit te groeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens!

Visie

Kinderen worden completer door een goede balans in de driehoek: cognitieve – sociaal emotionele – creatieve ontwikkeling.

Begrippen als relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan / durf het) en autonomie (ik kan het zelf) staan centraal. Wij willen hoogwaardig onderwijs geven aan kinderen die – met aandacht voor de ander – als volwaardig lid van de groep stabiel, zelfredzaam, opgewekt en vol zelfvertrouwen zijn.

Wij bieden de kinderen een leer- en leefomgeving die zich kenmerkt door de begrippen Respect, Samen en Talent, met de nadruk op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

  • Respect wordt zichtbaar door in de omgang met kinderen, ouders en collega’s naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en elkaar te inspireren.
  • Samen wordt zichtbaar in het saamhorigheidsgevoel van waaruit we kinderen laten leren en spelen en in de samenwerkende relatie tussen ouders en school. Samen kun je groeien. Je groeit door te delen met elkaar.
  • Talent wordt zichtbaar door kinderen te leren herkennen en erkennen waar hun kracht ligt en hen zich hierin verder te laten ontwikkelen.

Levensbeschouwelijke visie

PCB Meester Lalleman is een protestants-christelijke basisschool. De waarden en normen vanuit de christelijke levensbeschouwing en de Bijbel, Gods Woord, zijn de leidraad in ons dagelijks handelen, waarin respect en zorg voor elkaar centraal staan.

Elk kind is een uniek schepsel van God en we heten iedereen welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Iedereen op onze school mag respect en zorg voor elkaar ervaren, beleven en uitdragen. Zo staan ej gezamenlijk voor een sociale, vriendelijke en veilige leefomgeving.
Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken. In ons godsdienstonderwijs leren wij de kinderen wat er in de Bijbel staat en wat dat voor ons betekent in de huidige tijd. De dagopening en de viering van christelijke feestdagen maken onderdeel uit van onze identiteit.

Niet alle ouders die voor onze school kiezen hebben zelf een christelijke achtergrond, maar geven wel aan waardering en respect te hebben voor ons werken vanuit de christelijke traditie en de waarden en normen die daaraan gekoppeld zijn.