Sociale veiligheid


Anti-pestprogramma

Wij willen een school zijn, waar ieder kind zich veilig voelt. Waar de kinderen met elkaar spelen, leren en samenwerken. Ook het schoolplein en de weg naar of van school moeten de kinderen als veilig ervaren.   
Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school niet geaccepteerd wordt. We maken een duidelijk onderscheid tussen pesten en plagen. We spreken over pesten:   als er sprake is van een ongelijk machtsevenwicht; wanneer het slachtoffer niet meer voor zichzelf op kan komen; wanneer ongewenst gedrag systematisch plaatsvindt; wanneer dit gedrag nadelige gevolgen heeft voor het slachtoffer.   
Op de PCB Meester Lalleman  wordt pesten niet getolereerd. Daarom hanteren wij een pestprotocol.
Bij het bestrijden van pesten gaan we uit van de vijfsporenaanpak:   
Steun bieden aan het kind dat gepest wordt: Naar het kind luisteren en haar/zijn probleem serieus nemen. Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen. Samen met het kind werken aan oplossingen. Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining. 
Steun bieden aan het kind dat zelf pest: Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent. Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen. Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden. Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijv. een sociale vaardigheidstraining. 
De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem: Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij. Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen. Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen. 
Overleg bij het aanpakken van het pesten: met club, het buurthuis, de sportschool Overleg rond veiligheid en pesten waar de omgeving van het kind bij betrokken is. 
De ouders steunen: Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen. Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt. In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.


Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via WMK. Dat kinderen zich veilig mogen weten en voelen is een van de pijlers van onze school. Het vierjaarlijks onderzoek dat wordt afgenomen helpt ons zicht te houden op de beleving van kinderen. De opbrengst van dit onderzoek gebruiken we om bijstellingen te doen in ons aanbod of specifiek met kinderen aan de slag te gaan.


Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Pesten kan gemeld worden bij de groepsleerkracht, de directie of een andere leerkracht. De melder kiest een persoon, waarbij hij/zij zich veilig voelt.