Verlof vragen

Vanaf hun vijfde jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig en vallen de leerlingen onder de leerplichtwet. Deze wet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen aanvragen. Voor verlofaanvragen buiten de schoolvakantie dient u minimaal zes weken van te voren contact op te nemen met de directie. In welke situaties dit wordt toegekend, kunt u vinden in onze schoolgids (hoofdstuk 4.4)

Het aanvraagformulier voor dit verlof vindt u hieronder.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.

Ziek melden

Ziekmelding dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, mondeling of telefonisch op nummer 0182-375495. Dit geldt ook voor artsenbezoek. Wilt u dit voor de aanvang van de lessen ’s morgens of tussen de middag doen? Beslist niet per mail; deze wordt niet tijdig geopend.